حرکت

تا حالا دقت کردید وقتی قطار ایستاده است همه در کنارش راه می روند و هیچ کس اعتنایی به آن نمی کند. در چشم دیگران تکه آهنی بیش نیست.
اما
همین که حرکت می کند برخی افراد شروع می کنند به سنگ زدن به قطار!!
آدمی زاد تا زمانی که حرکت نکند تکه آهنی بیش نیست. شایسته است برای رسیدن به مقصد حرکت کرد هر چند سنگ از آسمان ببارد.