پیک زمین#آرزوی من برای نجات کره زمین....

زمین، آیه خداوندی

یکی از نشانه های توانایی و حکمت آفریدگار، زمین و پدیده های مربوط به آن است که در قرآن کریم سخنان بسیار شگفتی در مورد آن دیده می شود. خداوند زمین را به بستر راحتی و استراحت انسان تشبیه کرده، آن را مانند گاهواره و مهد دانسته است. نیز زمین را مانند شتری راهوار و رام، در زیر پای آدمی گسترده می داند. همه اینها، نشانه این است که خداوند، زمین را آیه و امانتی قرار داده تا انسان با استفاده از نعمت های زمینی، به تعالی و رشد برسدوآرزوی من این است مردم باکاشت درخت وصدمه نزدن به درختان به کره زمین وزیبایی دنیافکرکنن وآن رادوست بدارند.