افزایش 54 درصدی بارش ها و کاهش 22 درصدی سد زاینده رود

*علیرغم افزایش 54 درصدی بارش ها ذخیره سد زاینده رود 22 درصد کاهش یافته*

متاسفانه همان طور که پیش بینی میشد عمده افراد آبخیزداری ها" بندها و برداشت های بالا دست را علت اصلی می دانستند لازم است تاکید شود که یکی از دلایل کاهش ذخیره سد کاهش ورودی آب به آن است به دلیل بندها و توسعه کشاورزی در بالا دست سد !

از دیگر عوامل روند نزولی ذخیره سد در دهه های اخیر افزایش مصارف در پایین دست است از جمله توسعه کشاورزی در دو استان اصفهان و چهارمحال بختیاری توسعه صنعت و جمعیت در اصفهان"کاشان"یزد

حال از سال گذشته چه تغییری رخ داده که علیرغم افزایش 54 درصدی بارش ذخیره سد 22 درصد کاهش یافته ؟

سال آبی گذشته به دلیل خشک سالی و کاهش ورودی به سد تنها 20 روز آب در زاینده رود جریان یافت و حدود 140 میلیون متر مکعب آب برای کشاورزی رها سازی شد ولی در سال آبی کنونی حدود 400 میلیون متر مکعب آب رها سازی شد تنها حدود 60 روز آب در زاینده رود داخل شهر اصفهان جریان یافت .

طبق قانون حقابه محیط بر صنعت و کشاورزی اولویت دارد و تنها با حدود 160 میلیون متر مکعب می توان زاینده رود را در کل سال زنده نگه داشت و کل حقابه محیط زیست حدود 313 میلیون متر مکعب است با احتساب حقابه گاوخونی .