حقوق بشر به روایت تصویر

هرکس تحریم کند و تحریم بخواهد قطعا ضد مردم و ضد ایران است

وقتی در مورد فرصت طلبی قدرت های خارجی برای اعمال تحریم های بیشتر " انزوای کامل کشور دامن زدن به کنش های قومی و تجزیه طلبی " طراحی عملیات تروریستی و تحریک جنگ داخلی هشدار می دهیم می گویند تا کی می خواهید ما را هربار بترسانید ؟

پاسخ : تا زمانی که این تهدید ها وجود دارند !