برزو بیرانوندی

برزو بیرانوندی ا برزو بیرانوند چمشک ا برزو بیرانوندی ا برزو زیدعلی بیرانوند ا برزو به معنی تنومند ا باشکوه ا بلند پایه ا بلند بالا ا کنایه از عظمت ا برزو بیرانوند یکی از خوبان خرم اباد ا ریشه اسم برزو فارسی و اوستایی