ویرگول
ورودثبت نام
مهدی
مهدی
خواندن ۲ دقیقه·۹ ماه پیش

مهم ترین سوالات آیین نامه اصلی

سوال ۱: به مجموعه عوامی که باعث ضعف کلی یک کاربر ترافیک در رانندگی می شود چه می گویند؟
۱- عوامل انسانی
۲- رفتار انسانی
۳- رفتار پرخطر
۴- رفتار پرخاشگرانه

سوال ۲: به مجموعه رفتار و حرکاتی که یک فرد در هنگام تردد در شبکه معابر از خود نشان می دهد چه می گویند؟
۱- عوامل انسانی
۲- رفتار انسانی
۳- رفتار پرخطر
۴- رفتار پرخاشگرانه

سوال ۳: عواملی که به تجربیات گذشته فرد باز می گردد چه می نامند؟
۱- عوامل درونی موثر در رفتار انسانی
۲- عوامل بیرونی موثر در رفتار انسانی
۳- عوامل درونی موثر در عوامل انسانی
۴- هیچ کدام

سوال ۴: عواملی که تحت تاثیر محیطی که راننده در آن زندگی می کند چه می نامند؟
۱- عوامل درونی موثر در رفتار انسانی
۲- عوامل بیرنی موثر در رفتار انسانی
۳- عوامل درونی موثر در عوامل انسانی
۴- هیچ کدام

سوال ۵: کدام یک از موارد زیر جزو رفتار های پر خطر و پرخاشگرانه محسوب نمی شود؟
۱- ترمزهای مکرر و ناگهانی
۲- پرتاب آب دهان به بیرون***
۳- توهین به سایر رانندگان
۴- بوق زند بیهوده

سوال ۶: کدام یکی از موارد زیر جزو پرخاشگری اجتماعی و ترافیکی محسوب نمی شود؟
۱- حرکات مارپیچ
۲- سبقت غیر مجاز
۳- عدم توجه به تابلوی ترافیکی
۴- بوق زدن بیهوده و مکرر

سخت ترین سوالات آیین نامه رانندگی

سوال ۷: ناامنی روانی زمینه ساز چه نوع رانندگی می باشد؟
۱- رانندگی تهاجمی
۲- رانندگی پرخاشگرانه
۳- رانندگی ترافیکی
۴- رانندگی رقابت جویانه

سوال ۸: رفتاری در رانندگی که برای رسیدن به هدفی خاص را در بر دارد چی می نامند؟
۱- پرخاشگری وسیله ای
۲- رفتار وسیله ای
۳- پرخاشگری خصمانه
۴- رفتار خصمانه

سوال ۹: به مجموعه رفتارهای منفی در رانندگی چه می گویند؟
۱- رانندگی خطر ساز
۲- رانندگی پرخاشگرانه
۳- رانندگی ترافیکی
۴- رانندگی رقابت جویانهسوالات پرتکرار آیین نامه

سوال ۱۰: راننده ای که از وسیله خود برای تنبیه دیگران استفاده می کند جزو چه نوع از حالت های رانندگی می باشد؟
۱- پرخاشگری وسیله ای
۲- رفتار وسیله ای
۳- پرخاشگری خصمانه
۴- رفتار خصمان

سوال ۱۱: آلودگی صوتی جزو کدام مفهوم رانندگی می باشد؟
۱- شهر نشینی
۲- زمان سفر
۳- نابسامانی ترافیکی
۴- حقوق شهروندیسوالات پرتکرار آیین نامه

سوال ۱۲: استفاده از شیشه های دودی جزو کدام یک از رفتار های رانندگان می باشد؟
۱- رفتار ترافیکی
۲- رفتار ناهنجار اجتماعی
۳- حقوق شهروندی
۴- نابسامانی ترافیکی

سوالات پرتکرار آیین نامه

سوال ۱۳: حرکت با فاصله کم با خودرو های دیگران که بیشتر برای تنبیه سایر رانندگان انجام می گیرد جزو کدام نوع رفتار رانندگی می باشد؟
۱- رانندگی تهاجمی
۲- رانندگی پرخاشگرانه
۳- رانندگی ترافیکی
۴- رانندگی رقابت جویانه

این نامهآیین نامهآیین‌نامهسوالات ایین نامه
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید