بچه که بودم کتاب خواندن را دوست داشتم، وارد دنیایی میشدم که برای خیلی ها ناشناخته بود، امروز مدیر مسئول انتشارات آرسس هستم و نویسندگان را یاری میکنم تا آثارشان را چاپ کنند. برای دل خودم هم مینویسم...