خطای دید

سلام ، امروز می خوام عکس هایی به شما نشان دهم که نشان دهنده ی خطای دید ما است و تصاویر با چیزی که ما می بینیم فرق دارد.

۱۸۰ درجه بچرخانید (تصویر را بر عکس کنید. )
۱۸۰ درجه بچرخانید (تصویر را بر عکس کنید. )
تصویر را 180 درجه بچرخانید (تصویررابر عکس کنید)
تصویر را 180 درجه بچرخانید (تصویررابر عکس کنید)
تصویر را ۱۸۰ درجه بچرخانید (تصویر را بر عکس کنید. )
تصویر را ۱۸۰ درجه بچرخانید (تصویر را بر عکس کنید. )
تصویر را ۱۸۰ درجه بچرخانید (تصویر را بر عکس کنید. )
تصویر را ۱۸۰ درجه بچرخانید (تصویر را بر عکس کنید. )
تصویر را ۱۸۰ درجه بچرخانید (تصویر را بر عکس کنید. )
تصویر را ۱۸۰ درجه بچرخانید (تصویر را بر عکس کنید. )
تصویر را ۱۸۰ درجه بچرخانید (تصویر را بر عکس کنید. )
تصویر را ۱۸۰ درجه بچرخانید (تصویر را بر عکس کنید. )


امیدوارم از دیدن این عکس ها لذت برده باشید

شاد و پیروز باشید