میدانم چه میخواهی:

میدانم چه میخواهی:
هر کاری که میخواهی انجام بدهی ، از کوه کندن سخت تر است...!خوب تصورش کن...