نترسید:زن،زندگی،آزادی!:)...


ساعت را نگاه کرد.۱۰:۱۸ دقیقه ی شب.

با قدم های کوتاه و بلند،خود را به پنجره رساند و بیرون را نگاه کرد:

*زنی با موهای بلند و آشفته با تیشرت سفید شعار میداد*

میخواست شعار دهد ولی می ترسید.میترسید که "اسمش را نبرها"اورا بگیرند و ببرند.

پس فقط تماشا کرد.

شب بعد صدای همان زن و نصف کوچه میآمد که شعارِ آزادی می دادند.

ولی او می ترسید و فقط نگاه میکرد.

با خانواده اش بیرون بودند که "اسمش را نبری" سرش را داخل ماشین آورد تا روسری مادرش را ببیند.

"اسمش را نبری"رفت تا به خانواده ای که سگ دارند اخطار بدهد.

شب بعد ساعت ۱۰:۱۸ بود. دوستش به او پیام داد: دارن میگیرَنَم."اسمشو نبر ها"

شبی به سمت خانه شان میرفت که "اسمش را نبر ها" به سمت کوچه شان آمدند.

از آن شب آن زن دیگر شعار نداد.

کوچه ساکت بود.

خوابش برد.فردا شب فکری به سرش زد.

اِسپیکر(بلندگو)را برداشت و لب پنجره گذاشت؛گوشی اش را وصل کرد و آهنگ گذاشت:

برای توی کوچه رقصیدن...

برای ترسیدن به وقت بوسیدن...

برای خواهرم،خواهرت،خواهرامون......

برای تغییر مغز ها که پوسیدن


https://soundcloud.com/shervinine/baraye?ref=clipboard&p=a&c=0&si=b8cd50ae1415486db8b89fdc8ae1a069&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

سرش را بیرون داد؛این بار ترسی نداشت.دستش را کنار دهانش گذاشت و داد زد:

زن زندگی آزادی!

مرد میهن آبادی!

مرگ بر دیکتاتور

مرگ بر دیکتاتور.


اهنگ هایش همینطور پخش میشدند.

برای تو کوچه رقصیدن....

برای دیگه نترسیدن.....

برای فردا که میخندیم....

برای بوسیدن...هی!

باد به موی ژینا،گره به کفش سارینا

داد از گردن رومینا،باید برن اینا هی!


https://soundcloud.com/bolandg00/4qckgrwxfycm?ref=clipboard&p=a&c=0&si=45994eb48c70448b90241c96416eb101&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharingاو دیگر نمی ترسید همه پشتش بودند از هیچ چیز نمی ترسید.

ساعت ۱۰:۱۸ بود.

صدای آژیر می آمد.درِ خانه اش را زدند.

" اسمش را نبرها"او را گرفتند.

او با لبخند میرفت و شعار میداد.از هیچ ضربه ای نمی ترسید.

برای آزادیش جنگید.

....
....
اونا اینجا هستن!
اونا اینجا هستن!
https://virgool.io/d/vzysjvw31a5c/ListentoSoroodeZendegi(Life'sAnthem)-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8CbyMehdiYarrahion#SoundCloud
https://soundcloud.com/mehdiyarrahii/soroode-zendegi?ref=clipboard&p=a&c=0&si=a7a362a18ba44421b958ebc724417669&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://virgool.io/d/vzysjvw31a5c/Listento%D8%AE%D9%88%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D9%87%E2%81%A9(%D8%B2%D9%86%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C)%E2%80%8E%E2%81%A8bypzabetion#SoundCloud
https://soundcloud.com/parhamzabeti/svzy3okjudgr?ref=clipboard&p=a&c=0&si=72108f699c864eeeb44b7b1640b86915&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://virgool.io/d/vzysjvw31a5c/ListentoSoroodeZan-MehdiYarahi%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B2%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8CbyMoNjion#SoundCloud
https://soundcloud.com/mohammad-nj-818065724/soroode-zan?ref=clipboard&p=a&c=0&si=dbbe9b8c93644b66bc850cd1ea512a84&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://virgool.io/d/vzysjvw31a5c/ListentoGolazin-Haghame%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%A2%D8%B0%DB%8C%D9%86%D8%AD%D9%82%D9%91%D9%85%D9%87by%D8%B2%D9%86.%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%80%DB%92%E2%80%8C.%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%92%E2%80%8Con#SoundCloud
https://soundcloud.com/nikar/golazin-haghame-jibmusic-com?ref=clipboard&p=a&c=0&si=949a1a751a3e445aba4294298420019b&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://virgool.io/d/vzysjvw31a5c/Listento%D9%88%D8%AE%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%DA%A9%D9%87%D9%87%DB%8C%DA%86%E2%80%8C%D9%88%D9%82%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%B0%D9%87%D9%86%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%7C%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AAby35anjon#SoundCloud
https://soundcloud.com/35anj/rs27dxipfeer?ref=clipboard&p=a&c=0&si=daace66b487747e1b0ad5e56679e2417&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://virgool.io/d/vzysjvw31a5c/ListentoBellaCiao(%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7)%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%88byfarzad.milanion#SoundCloud
https://soundcloud.com/farzadmilani/bella-ciao?ref=clipboard&p=a&c=0&si=33219185b2034762adb6602026a073d3&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://virgool.io/d/vzysjvw31a5c/ListentoShahinRashidi-IRANeZiba%7C%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7byShahinRashidion#SoundCloud
https://soundcloud.com/shahinrashidimusic/shahin-rashidi-irane-ziba?ref=clipboard&p=a&c=0&si=7d6db466f94e42a7a161478a9b026441&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://virgool.io/d/vzysjvw31a5c/Listento%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8by%D8%B2%D9%86%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8Con#SoundCloud
https://soundcloud.com/zan-zendegi-azadi-jina/pjizwns81gsv?ref=clipboard&p=a&c=0&si=6323e2991b3e42369888c4bc18ba3503&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://virgool.io/d/vzysjvw31a5c/ListentoMajidKazemi-Azadi(Freedom)%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8CbyMajidKazemion#SoundCloud
https://soundcloud.com/majidkazemi/majid-kazemi-azadi-freedom?ref=clipboard&p=a&c=0&si=765b3fb591a04f4b92ea2b0a869c37da&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://virgool.io/d/vzysjvw31a5c/ListentoZaneAzadeh-NeginParsa%7C%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%8C%D9%87%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%8C%D8%B2%D9%86%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85%D9%86%D9%85_%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7byHediehRafieeon#SoundCloud
https://soundcloud.com/hrafiee1995/zane-azadeh-negin-parsa?ref=clipboard&p=a&c=0&si=ae85ea88517d4f0b838f903998833b32&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://virgool.io/d/vzysjvw31a5c/ListentoBarayeIranambyRtnouson#SoundCloud
https://soundcloud.com/rtnous/baraye-iranam?ref=clipboard&p=a&c=0&si=01e7e24afdb94b2398c7da91a2127acd&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://virgool.io/d/vzysjvw31a5c/Listento%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8CbyGooshe3on#SoundCloud
https://soundcloud.com/gooshe3/womanlifefreedom?ref=clipboard&p=a&c=0&si=358a4a7b79274f7986b6c08c7293cf03&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://virgool.io/d/vzysjvw31a5c/ListentoBellaciaobyBehin&SaminBolourion#SoundCloud
https://soundcloud.com/behinsamin/bellaciao?ref=clipboard&p=a&c=0&si=33a1e5ae77c344d2b5fe4d73265f3625&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


تسلیم نشو،همین !:)...

آرزوی بهترین ها برای تو:)!...

دوستدارت هستی،هستم!:)...

پی نوشت:براساس داستانی واقعی