تکرار ...

تکرار ...
به کمپ دوم رسیدیم .،فصل بهار بود ،امواج رود ،در دره ها ودشت ها به حرک...