دیوار پوش فومی پشت چسبدار

دیوار پوش فومی پشت چسبدار  دیوار پوش های فومی پشت چسبدار به صورت رول تولید میشوند تا در حمل و نقل باعث خرابی انها نشوند.  دیوار پوش ها معمولا ضخامتی 50 الی 80میلیمتری دارند و یکی ویژگی انها نرم بودن ان است که میتوانید برای ایمنی فرزندان خود برای جلوگیری از اسیب دیدن انها در برابر  برخورد به دیوار استفاده کنید
دیوار پوش فومی پشت چسبدار دیوار پوش های فومی پشت چسبدار به صورت رول تولید میشوند تا در حمل و نقل باعث خرابی انها نشوند. دیوار پوش ها معمولا ضخامتی 50 الی 80میلیمتری دارند و یکی ویژگی انها نرم بودن ان است که میتوانید برای ایمنی فرزندان خود برای جلوگیری از اسیب دیدن انها در برابر برخورد به دیوار استفاده کنید


دیوار پوش فومی پشت چسبدار