بیاید تا برایتان بگویم...

چه کسی گفت که او زشت است ؟

چه کسی گفت که او جذاب نیست ؟

چه کسی گفت که او خوش‌تیپ نیست ؟

چه کسی گفت که او صدایش خش دار نیست ؟

بیاید برایتان بگویم

او موقع خندیدن چقدر زیبا میشود آنقدر ک دلم میخواد بغلش کنم و بوسه ای محکم روی چال گونه اش بنشانم

بیاید تا بگویم

وقتی خواب است چه تابلو هنری ک نمیتوان از او درآورد...

وقتی خواب است دلم میخواهد ساعت ها نگاهش کنم

تار موهای روی پیشانیش را کنار بزنم و پلک هایش را ببوسم

بیاید تا بگویم

وقتی آشفته دم کمد می ایستد تا لباس انتخاب کند و مدام جلوی آینه می ایستد تا ببیند کدام لباس ها با هم خوب میشوند چقدر خوش‌تیپ و تو دل برو است

بیاید تا بگویم

وقتی عصبی است

وقتی خواب آلود است

وقتی می‌خواهد نازم را بکشد

وقتی ناراحت است

وقتی مریض است

وقتی حوصله ندارد

وقتی غیرتی است

چقدر صدایش خش دار و جذاب است

بیاید تا بگویم

چقدر دوستش دارم

بیاید تا بگویم

چقدر اخلاقش فوق العاده است

بیاید تا بگویم

وقتی کسی را دوست داشته باشی

مهم نیست چه شکلی است

چه تیپی است

چه صدایی دارد

چه هیکلی دارد

چه جنسیتی دارد

هر جوری ک باشد در نظر تو زیباس

هر جوری ک باشد قلبت تمنا میکند برای بوسه هایش

هر جوری ک باشد دلت میخواهد وقت و بی وقت نگاهش کنی ، ببوسیش ، در آغوش بگیریش

هر جوری ک باشد تو باز هم دوستش داری ...این مطلب زاده ذهن رمانتیک بنده است

و بنده هیچ روابط عاطفی در زندگی ندارم ....

و عاشقم نشدم

این جملات فقط زاده ذهن و بررسی زوج های اطرافم است 🌝