دوست صمیمی من

دوست صمیمی من کسی است که هیچ وقت سراغم را نمی‌گیرد ...

دوست صمیمی من کسی است که نه موقع خوشحالی پیشم است و نه موقع ناراحتی ...

دوست صمیمی من کسی است که در میان آنهمه آدم مرا نمی‌بیند ...

دوست صمیمی من کسی است ک شادیش برای دیگران و درد ها و سختی هایش برای من است ...

دوست صمیمی من کسی است ک با دیگران بیرون و خوش گذرانی دارد آما به ما ک میرسد وقت ندارد ...

دوست صمیمی من کسی است ک کیف و لباس هایش را با دیگران ست میکند اما وقتی من بگویم پولش را ندارد !

اصلا نمیدانم دیگر میشود آن را دوست صمیمی صدا زد یا نه ؟