ویرگول
ورودثبت نام
نعنا فلفلی
نعنا فلفلی
خواندن ۱ دقیقه·۱ سال پیش

از زبان سقراط بشنوید: تجرد یا تاهل؟

روزی از سقراط پرسیدند : کدام بهتر است؟ ازدواج کردن یا نکردن؟
سقراط در پاسخ گفت: در هر دو حالت پشیمان می‌شويد.

روز دیگری از او همین سوال را پرسیدند. او پاسخ داد: در هر حال، ازدواج کردو بهتر است. اگر همسر خوبی داشته باشید، خوشبخت می‌شوید. اگر همسر بدی اختیار کنید، فیلسوف!

او،خود،همسر خوبی نداشت. نام همسر سقراط، زانتیپ بود که بارها برای همسرش دردسر درست می کرد. روزی زانتیپ به سقراط فحاشی کرد و سقراط ناگزير از خانه خارج شد. زانتیپ سطلی پر از آب کثیف از ایوان خانه به روی سقراط، که در حال خروج از خانه بود، ریخت. سقراط به بالا نگاه کرد و گفت:سابقا، اول رعد و برق می‌زد و بعد باران می‌آمد!

منبع:کتاب غذای روح2_جی پی واسوانی، دکتر آرام


سقراطازدواجتاهل یا تجردغذای روحکتاب
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید