نامتوقع


مرا دیوانه کرد. این کتاب همه چیز باهم است، فلسفه اخلاق عاطفه احساس.

میزان وسعت دید نویسنده هر انسانی رو میتونه هم به هیجان وا بدارد و هم باعث یک غبطه عظیم در دل او بشود

یک داستان پر کشش و غیرقابل پیش بینی و یک نویسنده واقعا در نویسندگی ساحر. در سه جا به سحر او ایمان آوردم ، داستان را طوری طرح میکند که این سوال وحشتناک با دغدغه برای شما پیش بیاید که پس فلان شخص چه شد بعد گویی سوال تو را همان موقع شنیده باشد ، با لحن جواب به تو جواب میدهد

از اول تا آخر کتاب احساس شما به زنجیر میکشد و هرکار که دوست داشته باشد انجام میدهد و شما را چنان عبدی مطیع به این سو و آن سو میکشد ... جرح میکند التیام میبخشد هیجان زده میکند آرامش میبخشد غمگین و افسرده میکند . شما خیلی باید کوه استواری باشید تا در فراز های آخر گریه تان نگیرد.

و در آخر شما میتوانید یک زندگی عاشقانه واقعی خالص و به دور از اختلاط با شهوانیات پست تجربه کنید

پس جین ایر را بخوانید