برای ن.پ

مطمئنم روزی شخص مشهور و موفقی میشود که همه به زیبایی از وی یاد میکنند.

بانو؛ باعث افتخار من است که در آن روز، با صدای بلند فریاد بکشم تو استاد من بودی!

همانقدر مهربان و هنرمند که یک الهه میتواند باشد!

بانویی که درباره‌اش صحبت میکنم کسی نیست بجز زنی که به من هنرِ نشان دادن احساسات خود را با نقاشی آموخت.

معلمِ نقاشی من.

معلم دوست داشتنی و مهربانم.

امیدوارم به زودی و دوباره در کلاس های پر مهر و شیرینت حضور داشته باشم.

نسرین پناهی.

متن زندگی‌ات با هنر ترکیب شده.

ممنونم که زیبابی هنر را به من آموختی...