مشاور جوانان ونوجوانان، پیشرفت شخصیتی وتحصیلی

مشاوره وکوچینگ تحول فردی ومشاوره تحصیلی ویژه جوانان ونوجوانان به صورت تلفنی وآنلاین برنامه ریزی مطالعه وتحصیلی،بهبودتمرکز وافزایش بهروری درمدرسه و دانشگاه، پیشرفت تحصیلی و بهبودنمرات جلوگیری وکنترل عصبانیت و افزایش عزت نفس وحال خوب،برنامه نویسی استراتژی صبر روی ذهن فرد شناسایی نقاط قوت و تدوین شخصیت ارزشمند غلبه برحس منفی و سویچ به حس مثبت وسازنده وشاد غلبه برترس وآزادسازی توانایی درونی و جسارت هدف گذاری میان مدت و بلند مدت ودستیابی به موفقیت جلسه خصوصی به صورت تلفنی وآنلاین تعرفه دار،مدت زمان 45دقیقه وهمراهی وارتباط از طریق شبکه های اجتماعی مربی ومشاور:استادامین نوبخت

ارتباط09301959596

09903726958

02155314332