یه داشنجوی شاغل. تلاش برای بهتر ساختن حداقل دو متر دور خودم