این افراد m_jafari را دنبال می‌کنند:
دلم خوش است به چشمت که آسمان دارم.همین و جز این دیگر چه کسی خواهم بود؟