من محمد عبدی یه برنامه نویس که چندسالی هست دارم توی این دنیا بی پایان دست و پا میزنم. اینجا یکسری از تجربیات و نظراتمو مینویسم.