اسماعیل‌ها به راستی ذبح می‌شوند

رضا براهنی
رضا براهنی

یادی کنیم از به یاد ماندنی ترین شعر رضا براهنی...

قسم به چشم‌های سُرخ‌ات اسماعیل عزیزم،
که آفتاب، روزی، بهتر از آن روزی که تو مُردی خواهد تابید
قسم به موهای سفیدت که مدتی هم سرخ بودند
که آفتاب روزی که آفتاب روزی که آفتاب روزی
بهتر از آن روزی که تو مُردی خواهد تابید.