دیگر ندارمت!

شنبه‌ صبح‌ که می‌شود کم دارمت،

یک‌شنبه‌ها حدود های ساعت سه بیشتر کنارم نیستی،

دوشنبه‌ بعد از ظهرها گم می شوی،

سه‌شنبه‌ نفسم کم می‌آید.

چهارشنبه ها پیش از ناهار عجیب هوایی می‌شوم

پنج شنبه رغبت بیدار شدن نمی کنم.

جمعه به یاد می‌آورم دیگر ندارمت!