نبرد


شواهد حاکی از آن بود که پیروز میدان است اما غم عمیق وجودش از روزنه چشمانش راه فرار یافته بود.

چشمانش حرف می زنند!
می شنوی؟

شاید زبانش زبان مادریمان نباشد

اما

زبان دلمان، زبانش را خوب می فهمد و گوش هایمان جنس فریاد جانش را خوب می شناسند.

"پلیدی بیرون را نابود ساختی با پلیدی درونت چه می کنی؟!!!"