این افراد Mahan Hoseyni را دنبال می‌کنند:
نویسنده رمان
آمده‌ام تا بنویسم و چون می‌نویسم، پس هستم...
The things we can't obtain are the most beautiful ones...! [ ENXJ ]
یک سروِ بلند ، وانهمه تازگی و شادابی، در بیابانی دور، که نروید جز خار، که نتوفد جز باد، که نخیزد جز مرگ، که نجنبد نفسی از نفسی...