ایا حاضر هستید به قربانیان این فاجعه ها مثل برده داری یا جنگ ویتنام یا حمله اتمی به ژاپن یا مصیبت های بومیان امریکا غرامت بپردازید

نمیدانم شاید اگر توانش را داشتم ومیدانستم که دردی را کم میکند ومردم شرایط بهتری را برای زندگی بدست میاوردند حتما به قربانیان این فجایع غرامت پرداخت میکردم .وتلاشی بیشتر برای اینکه هیچوقت جوهمع انسانی همچین چیزی را بچشم نبینند.اگر بازمانده ای از حمله اتمی باقی مانده باشد،یا حتی بقیه با دادن غرامت حداقل میشود شرایط بهتری را برای بازماندگان بوجود اورد برای امید دوباره برای تحمل سختیها والام ودردو رنج از دست دادن همه انچه که داشتن .شاید کمک مالی زندگی را برایشان قابل تحمل کند.و انگیزه ای برای ادامه حیات برایشان بوجود بیاورد. چون فقر خودش مصیبتهای خاص خودش را هم دارد همه چیز در گیر مسائل مالی میشود ان خودش نیز معضلی بزرگ است ومانع پیشرفت کشورنیز میشود .در هر صورت دادن غرامت کار بسیار اخلاقیست بنظر من.