زمستان

سرد است هوا

سخت سرد

میزند باد بر گوشم آرام

صبح بهمن

خواب آرامت کو؟

چای داغت

شالت

کلاهت کو؟

نمی دانم

پنیرت کو

کلاغ دزدِ طماعِ داستانت کو؟

خانه ی دوست

آشیان گرمت

سقف محکم

دست هایش

بوسه ی معشوق

گرمی آغوش یار

مونست ، دوستت ، دلدارت کو ؟

#سید_مهدار_بنی_هاشمی

20بهمن1400