معرفی کتاب خرده عادت ها

کتاب خرده عادت ها


در این کتاب بحث بر سر اصلاح رفتار انسانی است

سیستمی گام به گام برای پیشرفت و مفید برای همه افرادی که اهداف آنها حول و حوش سلامتی، پول، بهره وری، روابط و یا همه این موارد باشد.


استخوان بندی کتاب طرحی است چهار گام از عادتها، نشانه ها، اشتیاق، پاسخ و پاداش و البته چهار قانون تغییر رفتار که افراد را وادار می کند که به شیوه ای خاص عمل کنند تا بهترین عادت ها را در خود همیشگی کنند.


علم‌ایجاد تغییر عادت ها با توصیه های عملی، فهم آسان و البته نتیجه بخش که انسان های باهوش سالها پیش به ان رسیده اند، در این کتاب گردآوری شده است


اگر می خواهید مجهز به عادت های بهتر شده و چشم انداز نگاهتان در مسیر اهداف متعالی تان با شیوه ای خاص و البته عملی در مسیری درست تحقق پیدا کند، خواندن این کتاب را از دست ندهید.