54-معرفی کتاب-کتاب سهم من-

کتاب سهم من رمانی است در سبک زندگینامه. یعنی بهش می خورد که زندگینامه باشد. ولی خب زندگینامه نیست. پانصد صفحه ای می شود ولی آنقدر ریتم داستان تند است که آدم نمی تواند زمین بگزاردش. داستان از دوران نوجوانی دختری شروع می شود که با خانواده از قم به تهران آمده اند و در همین ایام وقت هایی که با دوستش از جلوی داروخانه ای رد میشدند ، عاشق پسر جوانی که در داروخانه کار می کرده می شود. هر بار به بهانه ای با دوستش می روند داخل داروخانه و با پسر خوش و بش می کنند و پسر هم عاشق دختر می شود.

دختر که خانواده ای متعصب دارد متوجه این سیگنال ها و این ارتباط می شود و برادر دختر می رود پسر را حسابی می زند و می گوید. اگر جان خودت و خواهرم را دوست داری جول و پلاست را جمع کن و ازینجا برو. خلاصه دختر هم حسابی کتک می خورد و برادرش ازش زهر چشم می گیرد و به زور به عقد مردی کمونیست درش میاورند. داستان پر است از جریانات مختلف و اتفاقات تلخ. ولی نویسنده بسیار زیبا این صحنه ها را توصیف کرده و آدم دوست دارد ببیند آخرش چه می شود. در وصف جذابیت این کتاب همین بس که مادرم که خیلی سخت کتاب می خواند و می گویند دستم درد می گیرد. این کتاب را سه روزه خواندند.

کتاب جالبی ست. ولی اگر شیرین مزاجید توصیه نمی کنم ولی اگر اهل اسپرسو یا دابل اسپرسو و شکلات تلخ 95 درصد هستید. بهتان مزه می کند. بخوانید.