8-شب واقعه

از خواب پریدم و نه کابوس دیده بودم و نه راه تنفسم بنده آمده بود. به چپ و راست اندکی چرخیدم ولی خودتان بهتر از من می دانید دل کندن از معشوق-درین نوشتار منظور تختخواب است- کار آسانی نیست و من دلم نمی آمد بلند شوم و چراقی روشن کنم تا ببینم چه خبر است. مدام در ذهنم حرف هایی می چرخیدند . راه اندازی طرح فروش سربازی. کاردانی و لیسانس 250 میلیون تومان. فوق لیسانس و دکترا 400 میلیون تومان. رشته های پزشکی 600 میلیون تومان. و من در ذهنم با خودم کلنجار می رفتم که واقعا این ها را شنیده ام یا ذهنم خودش به هم دوخته و بافته اش. خلاصه فرض را بر صحت خبر گذاشتم و با خودم می گفتم اگر بیایند و طرح سربازی رفتن دختر خانوم ها را اجرا کنند هم بد چیزی نیست. همه جای دنیا ارتش زنان دارند و این خانوم ها هم کم خدمت هایی نکرده اند در آن هشت سال دفاع مقدس.

القصه پرونده ی این موضوعات را بستم و به کناری گذاشتم باری حسی مرا به سمت تبلتم فرا می خواند. تبلتم صدایم می زد (( سید بیا مرا روشن کن تا روشنت کنم که چه شده )) به سمت تبلتم رفتم و آن را باز کرده و اولین چیزی که به چشمم خورد منشن شدنم در گروه چالش بود و بعد دیدم 140 پیام رد و بدل شده. به داخل شتافتم و دیدم گروه سپاه اندیشه دوم و گروه لیان اول. و چه بوی سوختنی ای در فضای گروه به مشام می رسید. چه بسا که همگی ، کلهم اجمعین ، آن جایمان .. نه آن جا نه .. کمی آن طرف تر. .. تقریبا همانجایمان آتش گرفته بود. شما بخوانید دماغمان سوخته بود. باری پس از تحقیق و تفحص علت واقعه را یافتیم که همانا عملیات انتحاری یکی از سپاه حریف با اسم سازمانی اف2 بود. که حقا قلم متین و زیبایی هم دارند. پس من و علی محمد در دم جامه ها بدریدیم و سر به بیابان بگذاشتیم.

حال درست که تا صبح درست خوابم نبرد. چه بسا بخشیش به علت سرماخوردگی و بخش اعظمش به خاطر این حرکت تروریستی بود. باری ما آمده ایم تا بسوزیم و بسازیم. بکوشیم و بکاریم. بمیریم و بماریم. نه؟ باشه خب. مس وجودمون ذوب شه طلا شه قدیمی شده؟ مال کتاباس؟ خب چاره چیه؟ وقتی کاری نمی تونیم بکنیم باید سعی کنیم ازش لذت ببریم دیگه. البته منو کشتن.

و روز از نو روزی از نو. و باز با انگیزه ای مظاعف صبح خویش آغازیدن نمودیم تا ببینیم امروز چه شود و چه پیش آید. ولی سپاهیان اندیشه یادتان نرود. فیدالله فوق ایدیهم. یادتان نرود و مکروا و مکرو الله و الله خیر الماکرین. همینجوری اینارو گفتم یادتون باشه سوال امتحانیه ، تو کنکورم یکی دو تا سوال ازش میاد.