9-اعتماد به نفس پایین=ترس

یکی از ریشه های ترس اعتماد به نفس پایین است. یعنی چی؟ یعنی وقتی خودت را قبول نداری ، به خودت اطمینان نداری. خودت را آدمی توانمند نمی بینی. سایه های ترس دنبالت راه می افتند. ترس وجودت را می گیرد. نمی توانی کاری بکنی. به سمت شروع کارها نمی روی. ذهنت به قل و زنجیر بسته است. و خب این اعتماد به نفس پایین از کجا ریشه می گیرد.

به قول نمی دانم کدام دانشمند مشکلات ما ریشه در کودکی دارد. و حال باید ببینیم نقش پدر و مادر چه بوده است درین ماجرا؟ راستش پدر و مادری که بچه هایشان را محدود می کنند. به آنها کار نمی سپرند. به آنها نمی آموزند که تو می توانی. انجام بده. خودت را به دل ترس هایت بزن. از چیزی نترس. تو قدرتمندی. تو توانمندی. خیلی وقت ها بر عکسش رخ می دهد. تو را باز می دارند از خطر کردن. از ریسک کردن. از کار کردن. بعد آن فرزند. آن بچه که به جوانی بالغ بدل می شود. اعتمادی به نفسش ندارد. و نمی تواند گلیم خودش را از آب بیرون بکشد.