اگزیت، بونس و دراپ آف

دیروز تو جلسه ای صحبت تفاوت های بین اگزیت ریت، بونس ریت و دراپ آف در صفحه ها و نه در کل سایت شد و معلوم شد برداشت هر کسی یه چیزی بوده، پس دیدم بد نیست معنای این معیار ها رو یک بار به طور کامل توضیح بدم.

(از اینکه کلمات انگلیسی رو بدون ترجمه و به صورت فارسی نوشتم کمی عذرخواهی می کنم)

اگزیت ریت Exit rate

وقتی درباره اگزیت ریت صفحه فلان صبحت می کنیم منظورمون نسبت تعداد دفعاتی است که سشن با صفحه فلان تمام شده اند نسبت به کل بازدیدهایی (پیج ویو) صفحه فلان داشته است.

For all pageviews to the page, Exit Rate is the percentage that were the last in the session

برای مثال:
سشن یک: صفحه ۱ > صفحه ۲ >‌ صفحه ۳ > خروج
سشن دو: صفحه ۱ >‌ صفحه ۲ > خروج
سشن سه:‌ صفحه ۲ > صفحه ۱ >‌ صفحه ۳ >‌ خروج

اگزیت ریت برای صفحه ۱ برابر با صفر، برای صفحه ۲ برابر با ۳۳٪ و برای صفحه ۳ برابر با ۱۰۰٪ است.

بونس ریت Bounce rate

بونس در کل نسبت سشن های یک صفحه ای به کل سشن هاست و به بیان دیگر سشن هایی با زمان صفر‌ (چون ریکوئست بعدی وجود نداشته است).

اما بونس برای صفحه فلان به معنی نسبت سشن های یک صفحه ای صفحه فلان است به سشن هایی که با صفحه فلان شروع شده اند! پیچیده شد؟

For all sessions that start with the page, Bounce Rate is the percentage that were the only one of the session
Bounce Rate for a page is based only on sessions that start with that page

برای مثال:
سشن یک: صفحه ۲ >‌ صفحه ۱ > صفحه ۳ > خروج
سشن دو: صفحه ۲ >‌ خروج
سشن سه: صفحه ۱ > صفحه ۳ > صفحه ۲ > خروج
سشن چهار: صفحه ۳ > خروج
سشن پنج: صفحه ۲ > صفحه ۳ > صفحه ۱ >‌ خروج

و بونس برای:
صفحه ۱ برابر است با صفر (یک سشن با صفحه ۱ شروع شده اما هیچ یک صفحه ای نبوده است)
صفحه ۲ برابر است با ۳۳٪ (سه سشن با صفحه ۲ شروع شده و یک سشن یک صفحه ای بوده است)
صفحه ۳ برابر است با ۱۰۰٪ (یک سشن با صفحه ۳ شروع شده و یک صفحه ای بوده است)

دراپ آف Drop-off

و اما دراپ اف. دراپ اف در فلو ها معنی پیدا می کند (users flow - behavior flow) و معنی اش می شود در اون مرحله از فلو چ تعداد سشن ادامه پیدا کرده است و چه تعداد نه و محاسبه ای به اون معنا که در بونس ریت و اگزیت ریت اتفاق میوفته در دراپ اف اتفاق نمیوفته.

و البته اهمیت کمتری نسبت به در تحلیل کل آمار و اهمیت زیادی در طراحی یو ایکس سایت داره.

امیدوار با این توضیحات تونسته باشم کمک کمی کنم به جلساتی که این معیارها توش بحث میشه.


https://mahdi.majidzadeh.ir/note/%D8%A7%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%BE-%D8%A2%D9%81