مهدی صالح پور؛ نویسنده، روزنامه‌نگار؛ از اهالی رسانه