نویسنده، پژوهشگر، سخنران، مدرس، مربی، مشاور | انسان کلمه است و ما هم کلمات خداییم | نوشتن ما را خوشبخت می کند پس باید به سمت جامعه ای برویم که به جای حرف زدن های شفاهی خودش را مکتوب کند.