می‌نویسم و ...

می‌نویسم و پاک می‌کنم، دوباره و دوباره. خوب یا بد من باز هم خواهم نوشت...