می‌نویسم و ...

می‌نویسم و پاک می‌کنم، دوباره و دوباره. خوب یا بد من باز هم خواهم نوشت و پاک خواهم کرد.

اومدم اینجا تا از تصمیم جدیدم بنویسم اما ننوشته پاکش کردم.


آن خنده‌های دلنشین

آن خنده‌های دلنشین

آن خنده‌های دلنشین