چه کسی را به زندگیتان راه بدهیم؟

یک نفر را توی زندگیتان راه بدهید که  برای بودن و ماندنش نیازی نباشد دست به قد و قواره اتان بزنید، که نیازی نباشد برای راضی نگه داشتنش از رنگ مورد علاقه تا تفریحاتتان را عوض کنید و بشوید یک آدمی که هیچ وقت نبوده اید...

کسی که قیچی دست گرفته و خودش قرار است طرز فکر و عقیده جدید بدوزد و تنتان کند را راه ندهید به خلوتتان؛ کسی که دنیایتان را رنگ دنیا خودش میکند و از شما چیزی میسازد که میخواهد بعد مشغول دوست داشتن آن آدمی که خودش ساخته میشود...

یک نفر را انتخاب کنید که شما را با همین چهره و ظاهر بخواهد، با همین رنگ مو و مدل چشم معمولی، با همین لحن صحبت کردن و نوع زندگی... یک نفر را بخواهید که شما را دوست داشته باشد بخاطر آنچه که هستید نه بخاطر آنچه که دوست دارد باشید...

[فاطمه جوادی]