منحنی جدید زندگی‌ات را بساز

منحنی جدید زندگی ات را بساز

ستار محمودی

دیدگاه ما انسانها به دنیا اغلب خطی است، مسایل خطی را خوب می فهمیم، حل می کنیم و به آنها واکنش نشان می دهیم.ما در تحلیل و شناسایی الگوهای خطی موفق بوده و وقتی سیستم های اطرافمان به صورت خطی رفتار می کنند در پیش بینی آنها دقیق هستیم. در مقابل، ما در درک پدیدهای پیچیده، مرکب و دارای تاخیر زمانی مشکل داریم و عموما در تحلیل و واکنش به آنها دچار اشتباه می شویم. مثال مشهور همان پادشاهی است که قبول کرد به مخترع شطرنج، برنج به گونه پاداش دهد که در خانه اول 2 دانه و درخانه های بعد هرکدام دو برابر خانه قبل برنج پاداش دهد.(یکبار از گوشی هوشمند یا کامپیوتر شخصی تان کار بکشید و مجموع این دانه های برنج را حساب کنید تا متوجه شوید که این پادشاه ما وعده ای با چه مقیاسی داده است!کیلو، گونی، تن و یا ...)

در دنیای کسب و کار مثال های متعددی داریم که روابط علت و معلولی، خطی، ساده و متعاقب هم نیستند؛ تلاش مدیرعاملی که برای توسعه طولانی مدت برنامه ریزی کرده است ممکن است در کوتاه مدت کمترین اثر مثبت ملموس را داشته باشد یا نتیجه بسیار مطلوب امروز شرکت حاصل تلاش چندین سال برنامه ریزی و عمل تیم قبلی است که امروز دیگر هیچکدام از آن افراد در شرکت حضور ندارند و بسیاری مثال های دیگر که الان به ذهن خود شما آمده است.

در دنیای نوآوری مفهومی داریم به عنوان منحنی اس(S Curve) که بیانگر به پایان راه رسیدن یک نوآوری و لزوم تخریب خلاق آن توسط نوآوری دیگر برای دستیابی به رشد است. اگر این نوآوری در خود شرکت اصلی انجام شود محصول و شرکت به حیات خود ادامه داده و لذت شیرین رشد را خواهند چشید، اما اگر این نوآوری را رقبا انجام دهند شرکت دچار مشکلاتی از جنس همان مشکلات پیچیده، غیر خطی، تاخیری و سخت دریاب برای ذهن ما انسان ها می شود.( تا مدتها مدیران شرکت باید بنشینند و پرتقال فروش را پیدا کنند و چه بسا که اصلا پیدا هم نکنند!)

در زندگی شخصی ما نیز منحنی اس معنا و کاربرد دارد. ما انسان ها هرکدام واجد قابلیت ها و توانمندی هایی هستیم که بواسطه آنها با تلاشی قابل قبول دست آوردهای برجسته ای خواهیم داشت. اما در دنیای غیر خطی شده و پویای امروز زمانی می رسد که به انتهای منحی اس خود می رسیم و قابلیت ها و توانمندی های فعلی ما جوابگو نیستند و مجبوریم که دست به نواوری بزنیم و منحنی اس جدیدی بسازیم که جوابگوی مسایل و مشکلات دنیای روز به روز غیر خطی تر شده ما باشد.