شاید کاغذی بشود آسمان و واژه ها پر پرواز پرنده ی خانواده ی افکار...