معنای زندگی

نجا که در آن به خیال خودت زندگی‌میکنی زندان ذهن است. آنجا که آینده معنا پیدا میکند. در آن طبقه اجتماعی، فرهنگ، زیبایی و زشتی، خوب و بد و ... تفسیر می شود، ذهن توست. چقدر ذهن بازی میکند با روح و روانت و تو نمی دانی.... زندگی در آگاهی و اکنون جریان دارد و نه در هیچ جای دیگر. از ذهن باید جدا شوی تا جاری شوی. مانند رود! خاصیت رود همین است که جز اکنون هیچ چیز ندارد. تنها جریان دارد در لحظه و با هیچ چیز متوقف نمی شود. زلال و شفاف است و هر موجودی که در آن نگاه کند خودش را میبیند. گاهی گل آلود هم که بشود چون جریان دارد خودش را پاک می کند. زندگی ساده است خیلی ساده تر از آن چه یاد گرفته ای. زندگی همین جریان ساده است.