میراث من برای دخترانم!

من ساخته نشده ام برای پول جمع کردن، برای خانه زیاد کردن، برای زندگی پر زرق و برق.... این را زندگی خیلی زود نشانم داد.

من ساخته شده ام برای جاری شدن؛ برای زمان اکنون؛ برای بودن و تنها بودن؛ برای عشق ورزیدن؛ این را زندگی کمی دیر نشانم داد.

میراث من برای دخترانم چیزی از این دنیا نخواهد بود جز این کتاب و نامه داخل آن و میوه زندگی. میدانم که این میراث در تمام لحظه های زندگی، در تمام تنهایی ها، در تمام لحظات سخت، در تمام لحظاتی که اگر دنیا دنیا پول داشته باشی، ذره ای از درد و رنجت را کم نمی کند، آرامش بخش لحظه هایشان خواهد بود.

میراث من طبیعت است و کتاب و عشق. تنها همین!