همه چیز به تو بستگی داره و لاغیر

دارم فکر میکنم من چه قدر خوشبختم که تو بیست و هفت سالگی که البته شاید کمی دیر -کمی زود فهمیدم، همه چیز ، از شادی از موقعیت شغلی از ارتباطهای موفق ، سلامتی و خلاصه هر چیز به خود من ، دیدگاه من و فکر من بستگی داره و هیچ وقت تا به امروز و این روزها انقدر رها و آروم و دلخوش نبودم(: