آموزش ساخت ربات مترجم تلگرام

سلام دوستان با آموزش جدید ساخت ربات مترجم در خدمتتون هستم.
یه سری ربات به درد بخور رو چند وقت پیش نوشته بودم، در هفته آینده آموزش ساخت این ربات ها رو در براتون قرار میدم. شاید به دردتون بخورده،

لیست ربات ها :
ربات مترجم با استفاده از api گوگل
ربات ساخت Short Link
ربات ساخت Qr code
ربات دانلود عکس و ویدیو از اینستاگرام
ربات دانلود ویدیو از یتوب
ربات قرعه کشی
ارسال پیام برای اعضاء ربات
و چندتای دیگه ...

در هنگام نوشتن این ربات های تمام سعی ام این بوده که خیلی ساده و روان کد نویسی کنم تا هر کسی سورس ربات رو داشته باشه بتونه باهاش کار کنه و تغییراتش رو اعمال کنه.

سورس ربات تلگرام (index.php) :

<?php
define('API_KEY','500900601:AAF8DumK_dHT9LI8ec0BSBA0_5952'); 
$telegram = json_decode(file_get_contents('php://input'),true);
$user_id = $telegram['message']['chat']['id'];
$text = $telegram['message']['text'];
if($text == "/start")
		message($user_id , 'سلام به ربات مترجم طوبی خوش امدید. ');	
else{
		$translation = translate('en', 'fa', $text);
		message($user_id , $translation);	
	}
//Send Method
function bot($method,$datas=[]){
	 $url = "https://api.telegram.org/bot".API_KEY."/".$method; $ch = curl_init();
	 curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url); 
	 curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true); 
	 curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS,$datas); 
	 $res = curl_exec($ch); 
	 if(curl_error($ch)){
		var_dump(curl_error($ch)); 
	 }else{ 
		return json_decode($res); 
	 } 
}
// Send Message 		
function message($user_id , $text){
	bot(
	'sendMessage', [
		'chat_id'=> $user_id,
		'text'=> $text,
		'reply_markup' => json_encode( ['keyboard' => [["فارسی به انگلیسی","انگلیسی به فارسی"
]],'one_time_keyboard'=>true,'resize_keyboard'=>true ] )
	]);				
}
//translate from google
function translate($source, $target, $text) {	
  $response 		= requestTranslation($source, $target, $text);
  $translation 	= getSentencesFromJSON($response);
  return $translation;
}
function requestTranslation($source, $target, $text) {
  $url = "https://translate.google.com/translate_a/single?client=at&dt=t&dt=ld&dt=qca&dt=rm&dt=bd&dj=1&hl=es-ES&ie=UTF-8&oe=UTF-8&inputm=2&otf=2&iid=1dd3b944-fa62-4b55-b330-74909a99969e";
  $fields = array(
    'sl' => urlencode($source),
    'tl' => urlencode($target),
    'q' => urlencode($text)
  );
  $fields_string = "";
  foreach($fields as $key=>$value) {
    $fields_string .= $key.'='.$value.'&';
  }
  rtrim($fields_string, '&');
  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, count($fields));
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $fields_string);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, 'UTF-8');
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'AndroidTranslate/5.3.0.RC02.130475354-53000263 5.1 phone TRANSLATE_OPM5_TEST_1');
  $result = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
  return $result;
}
function getSentencesFromJSON($json) {
  $sentencesArray = json_decode($json, true);
  $sentences = "";
foreach ($sentencesArray["sentences"] as $s) {
    $sentences .= $s["trans"];
  }
  return $sentences;
}
نکته:
1- ابتدا یک ربات ایجاد کنید ( با سرچ کوچیک میتونید آموزش های تصویری زیادی پیدا کنید ) و بعد از ساخت توکن رو کپی کنید و در لاین 2 فایل در قسمت "توکن" کپی کنید .
2- وب سایتتون حتما باید دارای گواهینامه ssl باشد، آدرس رو در مرورگر با https شروع کنید.
3-آدرس زیر را به همراه توکن و آدرس فایل آپلود شده در مرورگر اجرا کنید :
https://api.telegram.org/bot(Token)/setWebhook?url=https://(Address)/index.php