سلام دکترمجیداوقانیان هستم دانشجوی کنجکاو بازاریابی ،من یک عاشق همیشه فروش و شاگرد همیشگی مکتب بازاریابی هستم.