بازارگرایی، قلب تپنده بازاریابی

بازار گرایی گرایش مهم و مورد توجه امروز اکثر شرکت های موفق است.در این گرایش از بازاریابی مشتری هدف اصلی سازمان قرار میگیرد.در اصطلاح به این روش سودآوری بلند مدت هم گفت میشود.اینکه بازارگرایی گرایشی از بازاریابی است,به این معنی نیست که فقط عاملان فروش و بازاریابی به مشتری و رضایت او باید اهمیت دهند بلکه تمام افراد حاضر در سازمان باید وظیفه و هدف خود را مشتری و جلب رضایت او از راه هوشمندانه و با توجه به توانمندی های خود بدانند.

سه عامل مهم در بازارگرایی را میتوان به شکل زیر دانست :

1)تبادل اطلاعات

2)مشتری گرایی

3)شناخت رقبا

تبادل اطلاعات:تمام ارگانهای یک شرکت موظف اند برای جلب نظر مشتری اطلاعات موجود در دست خود را به تبادل مفید با دیگر واحد ها بگذارند.در پست های آینده از دو اصل مهم دیگر همراه با نمونه ای واقعی برای شما مینویسم.

بازارگرایی، قلب تپنده بازاریابی
بازارگرایی، قلب تپنده بازاریابی