برجام اروپایی برای ما نان و آب نمی‌شود!

من که از رأی دادن به روحانی شدیدا پشیمانم و امیدوارم خداوند توبۀ من را بپذیرد. آقای روحانی! رئیس جمهور گرامی! محبت کنید دیگر از آبرو و منزلت ما ایرانی‌ها و البته جیب ما مایه نگذارید. همین فردا ضرب الاجل 29 روزه برای اروپایی ها تعیین کنید که یا تضمین درست و حسابی بدهید و یا غنی سازی 20% رو شروع می‌کنیم. 5سال کشور و مملکت را با این برجام منتظر گذاشتید و آخرش شد هیچی به هیچی! من برجام نمی‌خواهم! من تابع رهبرم هستم!

برجام لغو شد.
برجام لغو شد.