شبکه های اجتماعی و سواد ما

شبکه های اجتماعی ما را متوجه تر می کنند، نه باسوادتر.درباره چیزی که در شبکه های اجتماعی به وجود می آید می شود گفت باید بین چند مفهوم تمایز قائل شویم که البته هر سه آنها درست است.این مفاهیم عبارت اند از dis-Information ، Miss-Information و over-Information.یعنی هم اطلاعات بیش از حد داریم، هم غیراطلاعات هم ضداطلاعات و هر سه اینها در شبکه های اجتماعی وجود دارد؛ اطلاعات درست، نادرست و زیاد.اینها در شبکه های اجتماعی در گردش اند.

طبیعتا چیزهایی که ارزش اطلاع رسانی ندارند یا گمراه کننده اند، ممکن است آسیب رسان باشند یا در زندگی روزمره اختلال ایجاد کنند؛ به علاوه اینکه حجمی از مغز و حافظه با این مسائل اشغال می شود. اما اینکه آیا اطلاعات این چنینی ما را باسواد تر می کند یا خیر، به نظرم باید از نوع جدیدی از دانش صحبت کنیم.در واقع شبکه های اجتماعی ما را باسوادتر نمی کنند بلکه ما را متوجه تر می کنند؛ یعنی بیشتر توجه ما را نسبت به مسائل برمی انگیزند. یعنی دایره توجه ما نسبت به مسائل زیاد شده اما ضرورتا باسوادتر یا آگاه تر نشده ایم.