بلوغ کسب و کارها با برندسازی روبه افزایش است – منصور کیارش

بازار مربوط به برندسازی و برندینگ، بازاری روبه جلو و در حال رشد است که این موضوع، بلوغ سازمانی و ایجاد تفکر نوین را در کسب و کارها نوید می دهد.

کسب و کارها که دیگر نمی توانند به خوبی گذشته، از تبلیغات سوددهی داشته باشند، مجبور به حرکت به سمت برندسازی و استفاده از مشاورین برندینگ می شوند.

اما گفته من بر چه اساس بنا شده؟ لطفا به تصاویر زیر دقت کنید:

این تصویر نشان دهنده جستجوی عبارت “برندسازی” است. بازار برند سازی، در کل، در سال ۱۳۹۷ افت اندکی را تجربه کرده، اما تا ماه آینده بهبود خواهد داشت.

این تصویر نیز جستجوی همان عبارت در ۵ سال اخیر بوده است که نشان دهنده رشد کلی ذهنیت کسب و کارها دارد و جالب اینکه علاوه بر شهر تهران، استان اصفهان نیز، به سمت این بلوغ در جرکت است که تصویر زیر، نشان دهنده همین رویداد است.

البته این اتفاق، یک نشانه بد برای کسب و کارها نیز تلقی می شود، زیرا افزایش ناگهانی و گرایش کسب و کارها به سمت راهکاری جدید، احتمالا شکست را در آن حوزه افزایش می دهد و مشاوره برندسازی غیر اصولی، می توانند جزو دلایل اصلی آن باشند.

منبع مقاله، وب سایت شخصی مشاور بازاریابی و برند، منصور کیارش