چرا کسب و کارهای ایرانی به مشکل فروش برخورده اند؟

کسب وکارهای ایران، مدت چند ماهی است که به شدت دچار مشکل فروش و بازاریابی شده اند و در این مقاله بنا بر آن است تا علت اصلی آن را ارزیابی کنیم.

کسب و کارهای ایرانی، پیش از دوره بحران اقتصادی، روش بازاریابی منسجم و صحیحی نداشتند و پیش از این از سیستم بازاریابی مستقیم به جای سیستم بازاریابی برند استفاده می کردند.

در واقع، همه چیز به انتخاب صحیح یا غلط جامعه مشتریان باز می گردد.

کسب و کارهای ایرانی، پیش از دوره بحران اقتصادی، روش بازاریابی منسجم و صحیحی نداشتند و پیش از این از سیستم بازاریابی مستقیم به جای سیستم بازاریابی برند استفاده می کردند.ر

این سیستم بازاریابی که در بازارهای خوب و پرمشتری کارگر است، هیچ گاه جامعه هدف خاصی را نشانه نمی رود. این موضوع باعث می شود کسب و کار حس خوبی از جذب مشتری داشته باشد، اما به واقع این اتفاق رخ ندهد.

زمانی که بازار متحول و دچار بحران می شود، تعدادی از مشتریان غیر پرسونا، از لیست خرید خارج می شوند و کسب و کار را دچار بحران می کنند.

راهکار اصلی در مقابله با این مدل، اجرای صحیح بازاریابی برند است که نیازمند زمینه چینی منطقی و شناخت جامعه هدف اصلی کسب و کار است.

کسب و کارهایی که این متود را رعایت کرده اند، (نظیر اسنپ) تنها افت کلی بازار به دلیل کاهش ارزش پول را تجربه می کنند، اما مشتریانشان را در رقابت از دست نمی دهند.

#شبکه_مارکت_برند