قتل عمد!

آمدیم بودنت را عادت دهیم بر قلبی که پیوسته زمزمه داشت:( نه نه... زخمی تر از آنم که او مرهمِ من باشد. او همان زخم آخر است... شک نکن!)

وشاید ”بودنت” دلیل موجهی بود برای یک قتل عمد!